ALGEMENE VOORWAARDEN DE LATEX SPUITER

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende
betekenis gebruikt.

 1. De Latex Spuiter: De latex spuiter, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Kromsteeg 52, 5331AL
  te Kerkdriel, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 17139919.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie De Latex Spuiter een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te
  sluiten.
 3. Consument: een Opdrachtgever, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: De Latex Spuiter en de Opdrachtgever gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere tussen De Latex Spuiter en de Opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst waarmee De Latex Spuiter zich
  jegens de Opdrachtgever heeft verbonden tot het verrichten van Werkzaamheden.
 6. Werkzaamheden: de in het kader van de Overeenkomst door of namens De Latex Spuiter te verrichten werkzaamheden,
  waaronder latex spuitwerk met betrekking tot wanden en plafonds, alsook alle daaraan voorafgaande voorbereidende
  werkzaamheden.
 7. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op
  de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van De Latex Spuiter en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door
  De Latex Spuiter worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, onder welke benaming dan ook
  aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken,
  bijvoorbeeld middels de door de Opdrachtgever aanvaarde offerte van De Latex Spuiter. Indien en voor zover hetgeen Partijen
  uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen
  Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als
  zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling
  overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel
  mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van De Latex Spuiter (waaronder zijn offertes mede begrepen) is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van
  aanvaarding is vermeld. De Latex Spuiter kan zijn aanbod tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door
  de Opdrachtgever, nog herroepen.
 2. De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van De Latex Spuiter dat een kennelijke fout of vergissing bevat. De
  Opdrachtgever kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van De Latex Spuiter dat gebaseerd is op door de Opdrachtgever
  verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van De Latex Spuiter,
  op de eventueel daartoe door De Latex Spuiter aangewezen wijze, door de Opdrachtgever is aanvaard. Indien de aanvaarding van
  de Opdrachtgever afwijkt van het aanbod van De Latex Spuiter, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding
  tot stand, tenzij De Latex Spuiter anders aangeeft.
 4. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door
  het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk
  aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.

ARTIKEL 4. | DERDEN

 1. 1. De Latex Spuiter is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden (niet aan hem
  ondergeschikte zelfstandige hulppersonen) en aldus derden bij de uitvoering van de Overeenkomst te betrekken.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele derden die De Latex Spuiter bij de uitvoering van
  de Overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan De Latex Spuiter, jegens de Opdrachtgever een beroep doen op de
  bepalingen van deze algemene voorwaarden, als ware zij in plaats van De Latex Spuiter, zelf partij bij de Overeenkomst.
 3. Het is mogelijk dat derden als bedoeld in lid 1 en die aldus in verband met de uitvoering van de Overeenkomst door De
  Latex Spuiter worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. De Latex Spuiter gaat ervan uit, en bedingt zo nodig
  bij deze, dat de met hem gesloten Overeenkomst de bevoegdheid inhoudt om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking
  mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

ARTIKEL 5. | PRIJSVORMING, PRIJSWIJZIGINGEN, WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK

 1. De Werkzaamheden worden verricht op basis van een prijs per vierkante meter. Indien De Latex Spuiter in zijn offerte een
  totaalprijs vermeldt die gebaseerd is op de door of namens De Latex Spuiter verrichte oppervlaktemeting op locatie van uitvoering
  van de Werkzaamheden, staat de prijs vast, onverminderd het bepaalde in de volgende leden van dit artikel. Indien
  vorenbedoelde oppervlaktemeting niet door of namens De Latex Spuiter is verricht, geldt dat de prijs op basis van nacalculatie is
  aangeboden en worden de Werkzaamheden op basis van het daadwerkelijke aantal vierkante meters aan de Opdrachtgever
  doorberekend.
 2. Prijzen zijn gebaseerd op de feiten en omstandigheden die De Latex Spuiter bekend waren op het moment dat De Latex Spuiter deze prijs
  aan de Opdrachtgever heeft aangeboden. Indien zich in dat geval prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren voordoen
  welke De Latex Spuiter redelijkerwijs niet kon voorzien en waarop De Latex Spuiter redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, is De Latex Spuiter
  gerechtigd deze prijsstijgingen aan de Opdrachtgever door te berekenen, met dien verstande dat een Consument om die
  reden gerechtigd is de Overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na
  totstandkoming van de Overeenkomst en De Latex Spuiter alsnog uitdrukkelijk te kennen geeft de Overeenkomst niet onder de
  oorspronkelijk overeengekomen prijscondities te willen nakomen. Vorenbedoelde bevoegdheid van de Consument om de
  Overeenkomst te ontbinden geldt niet indien de prijsverhoging het gevolg is van stijgingen van btw-tarieven of andere
  heffingen van overheidswege.
 3. Het bepaalde in lid 2 geldt niet ter zake een prijsverhoging ten gevolge van wijzigingen in de Overeenkomst als bedoeld in
  de volgende leden van dit artikel. De Overeenkomst omvat namelijk uitsluitend die prestaties die uitdrukkelijk en Schriftelijk
  tussen Partijen zijn overeengekomen.
 4. Indien blijkt dat het voor een behoorlijke voortzetting en/of afronding daarvan noodzakelijk is om de Overeenkomst wat
  betreft aard en/of omvang te wijzigen (waaronder een aanvulling op de Overeenkomst mede wordt begrepen), dan zullen
  Partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan, hetgeen gevolgen kan hebben voor
  hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de overeengekomen prijs tevens wijzigen. De Latex Spuiter zal
  daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
 5. In geval van door de Opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee
  in verband staande extra kosten voor zijn rekening. De Latex Spuiter zal de Opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de
  hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de Opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 6. Indien na het sluiten van de Overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke
  op grond van door hem verstrekte onjuiste gegevens, toegerekend kunnen worden aan de Opdrachtgever, komen de extra
  kosten voor zijn rekening, tenzij De Latex Spuiter de onjuistheid van de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens, vóór
  vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. De Latex Spuiter zal de Opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de
  hier bedoelde kosten door te berekenen.
 7. Door een wijziging van de Overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering en oplevering worden
  gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de
  wijziging in prijs en termijn van uitvoering en/of oplevering. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, dan is De Latex Spuiter
  gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en
  andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop of tijdsbestek waarbinnen (verder) uitvoering
  aan de Overeenkomst zal worden gegeven.
 8. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan De Latex Spuiter een verzoek van de Opdrachtgever tot wijziging van de Overeenkomst
  weigeren indien nakoming van de te wijzigen Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

ARTIKEL 6. | TERMIJNEN

 1. De eventuele uitvoerings- en opleveringstermijnen waartoe De Latex Spuiter zich jegens de Opdrachtgever heeft verbonden, zijn
  slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is De Latex Spuiter mogelijk mede afhankelijk van
  de Opdrachtgever en/of derden. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan De Latex Spuiter toerekenbare
  omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 10, worden de verplichtingen van De Latex Spuiter opgeschort voor de
  duur van de overmachtsituatie. Het bepaalde in het overige van artikel 10 vindt in zodanig geval overeenkomstige
  toepassing.
 2. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan De Latex Spuiter toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim
  van De Latex Spuiter niet eerder in dan nadat de Opdrachtgever De Latex Spuiter Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke
  ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en De Latex Spuiter na het verstrijken van de laatstbedoelde
  termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 3. Indien De Latex Spuiter voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Opdrachtgever te verstrekken gegevens
  of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet
  tijdig worden verricht, is De Latex Spuiter gerechtigd de uitvoering c.q. oplevering op te schorten voor de duur van de vertraging.
 4. Verzuim van De Latex Spuiter als gevolg van een aan De Latex Spuiter toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt
  de Opdrachtgever recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch
  nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 7. | VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER & UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

 1. De Opdrachtgever dient alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Werkzaamheden redelijkerwijs relevant is,
  tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door De Latex Spuiter aangewezen wijze, aan De Latex Spuiter te verstrekken. De
  Opdrachtgever staat in voor de juistheid van alle door hem aan De Latex Spuiter verstrekte informatie.
 2. Voorts dient de Opdrachtgever De Latex Spuiter steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te
  verlenen. De Opdrachtgever neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren. De
  Opdrachtgever is bovendien gehouden De Latex Spuiter zo spoedig mogelijk mededeling te doen van alle feiten en
  omstandigheden die zich al dan niet na totstandkoming van de Overeenkomst openbaren en waarvan redelijkerwijs
  kenbaar is dat die feiten of omstandigheden van invloed zijn op de tijdige en/of deugdelijke uitvoering van de
  Overeenkomst.
 3. De Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere
  voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Werkzaamheden. Voorts dient de Opdrachtgever
  er voor eigen rekening en risico voor zorg te dragen dat:

  1. de ruimte waar de Werkzaamheden worden verricht zoveel als redelijkerwijs mogelijk leeg is en dat lampen en
   stopcontactdozen zoveel als redelijkerwijs mogelijk gedemonteerd zijn;
  2. tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen dat de door De Latex Spuiter tewerkgestelde personen daarvoor
   zorgdragen, de vloer op deugdelijke wijze is afgedekt;
  3. de door De Latex Spuiter tewerkgestelde personen binnen het daartoe overeengekomen tijdsbestek tot de plaats van
   uitvoering toegang verkrijgen teneinde de Werkzaamheden uit te voeren gedurende de normale werkuren;
  4. voldoende gelegenheid is voor de aanvoer en opslag van zaken die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden
   gebruikt c.q. verwerkt, waaronder mede begrepen apparaten, gereedschappen, andere hulpmiddelen en in verband
   met de uitvoering van de Overeenkomst aan te brengen producten;
  5. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het transport van alle voor de uitvoering van de
   Werkzaamheden benodigde zaken;
  6. de aangewezen plaatsen van opstelling geschikt is voor opslag van de hiervoor bedoelde zaken;
   g) de door De Latex Spuiter tewerkgestelde personen op de locatie van uitvoering van de Werkzaamheden de kosteloze
   beschikking hebben over elektriciteit, water, sanitaire voorzieningen en andere in redelijkheid benodigde faciliteiten;
  7. alle in redelijkheid van de Opdrachtgever te verlangen veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en
   gedurende de uitvoering van de Werkzaamheden worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn getroffen
   en worden gehandhaafd teneinde aan de toepasselijke wettelijke en andere overheidsvoorschriften te voldoen.
 4. De Latex Spuiter is niet aansprakelijk voor schade in verband met de uitvoering van de Werkzaamheden ontstaan aan zaken ter
  plaatse die door de Opdrachtgever niet zijn verwijderd, evenmin als voor schade ontstaan aan de vloer doordat de
  Opdrachtgever deze niet of niet deugdelijk heeft afgedekt, terwijl hij daar conform het bepaalde in lid 3 onder b zorg voor
  zou dragen.
 5. Indien de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen als bedoeld in de voorgaande leden van dit
  artikel, is De Latex Spuiter, onverminderd het bepaalde in artikel 11, gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten
  en de eventuele daaruit voortvloeiende vertragingsschade en eventueel daardoor ontstane extra kosten door te berekenen
  aan de Opdrachtgever.

ARTIKEL 8. | TOLERANTIES

In het aanbod, de Overeenkomst als zodanig of op welke andere wijze dan ook door De Latex Spuiter vermelde en/of weergegeven
eigenschappen van hetgeen in het kader van de Overeenkomst wordt opgeleverd, kan op ondergeschikte punten afwijken
van hetgeen daadwerkelijk wordt opgeleverd. Als ondergeschikte punten worden aangemerkt alle geringe afwijkingen in
eigenschappen van het op te leveren, welke de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te dulden, zoals geringe afwijkingen in kleuren, maten, structuren en afwerking. De aanwezigheid van ondergeschikte afwijkingen biedt voor de Opdrachtgever
geen grond zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden,
dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie te vorderen. Afwijkingen die, alle omstandigheden in
aanmerking genomen, voor de Opdrachtgever in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de waarde van het
opgeleverde hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

ARTIKEL 9. | ONDERZOEK EN KLACHTEN

 1. Op het moment dat door of namens De Latex Spuiter aan de Opdrachtgever wordt meegedeeld dat de Werkzaamheden, of een
  gedeelte daarvan, zijn/is voltooid, dan wel redelijkerwijs kenbaar is dat de Werkzaamheden zijn voltooid, dient de
  Opdrachtgever direct te onderzoeken of het werk deugdelijk is uitgevoerd, althans of het werk vrij is van zichtbare of
  anderszins kenbare gebreken. Het bedoelde moment geldt als moment van oplevering van het werk.
 2. Na oplevering van het werk is het werk voor risico van de Opdrachtgever.
 3. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering voor de Opdrachtgever redelijkerwijs zichtbare of anderszins
  kenbare gebreken, dienen terstond bij de oplevering te worden gemeld.
 4. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken,
  dienen binnen vijf dagen na ontdekking van het gebrek, althans binnen een termijn van vijf dagen nadat de Opdrachtgever
  redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn, Schriftelijk bij De Latex Spuiter te worden ingediend.
 5. Indien de Opdrachtgever niet tijdig klaagt dan wel klaagt ten aanzien van geleverde prestaties die door de Opdrachtgever
  eerder nadrukkelijk zijn goedgekeurd, vloeit er voor De Latex Spuiter uit een dergelijke klacht van de Opdrachtgever geen enkele
  verplichting of aansprakelijkheid voort.
 6. Ook indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, blijft de verplichting van de Opdrachtgever tot tijdige betaling aan De Latex Spuiter
  bestaan.
 7. Geen grond voor klachten en een geldig beroep op een tekortkoming van De Latex Spuiter zijn gebreken van het opgeleverde
  ontstaan als gevolg van een na de oplevering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan De Latex Spuiter toerekenbare
  omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld begrepen, gebreken na oplevering ontstaan als gevolg van
  beschadiging van buitenaf, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, behandeling in strijd met de
  eventuele voorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege De Latex Spuiter en het aanbrengen van veranderingen
  (waaronder mede begrepen herstellingen) aan het opgeleverde door de Opdrachtgever zelf of door derden die niet met
  voorafgaande Schriftelijke instemming van De Latex Spuiter of in opdracht van De Latex Spuiter zijn uitgevoerd.
  8. Voor een geldig beroep op een tekortkoming van De Latex Spuiter, dient de Opdrachtgever binnen de termijn als bedoeld in lid 4
  van dit artikel bij De Latex Spuiter te klagen en dient de Opdrachtgever De Latex Spuiter in de gelegenheid te stellen de gebreken binnen
  een redelijke termijn te herstellen zonder dat de Opdrachtgever of een derde in zijn opdracht intussen herstellingen heeft
  uitgevoerd of daartoe een poging heeft ondernomen. De Opdrachtgever is evenwel te allen tijde zelf aansprakelijk voor het
  treffen van de nodige maatregelen om eventuele gevolgschade te vermijden of te beperken.

ARTIKEL 10. | OVERMACHT

 1. De Latex Spuiter is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe
  gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer
  geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving
  en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan alle van buiten komende oorzaken waarop De Latex Spuiter geen invloed heeft en die
  de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen ziekte
  van de feitelijke opdrachtnemer(s).
 2. Indien en voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen
  gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien De Latex Spuiter bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of
  slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, blijft de Opdrachtgever de prijs voor het reeds uitgevoerde
  gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst verschuldigd, als ware er sprake van een
  zelfstandige Overeenkomst. In verband met overmacht geleden schade anders dan (gedeeltelijke) restitutie dan wel
  (gedeeltelijke) kwijtschelding van de overeengekomen prijs voor dat gedeelte van de Overeenkomst dat door overmacht is
  getroffen, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 11. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. De Latex Spuiter is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd, zonder rechterlijke
  tussenkomst, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of
  gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst De Latex Spuiter ter kennis gekomen omstandigheden goede
  grond geven te vrezen dat de Opdrachtgeverzijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen
  van de Opdrachtgever ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat
  de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Opdrachtgever Schriftelijk door De Latex Spuiter in gebreke is gesteld, in welke
  ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Opdrachtgever zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen
  en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, een
  wettelijke schuldsaneringsregeling op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen
  waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is De Latex Spuiter gerechtigd om de
  Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de Opdrachtgever reeds
  genoegzame zekerheid voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens De Latex Spuiter heeft gesteld.
 3. De Opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door De Latex Spuiter
  uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De Opdrachtgever is verplicht de schade die De Latex Spuiter ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst
  lijdt, te vergoeden.
 5. Indien De Latex Spuiter de Overeenkomst ontbindt, zijn alle vorderingen op de Opdrachtgever terstond opeisbaar.

ARTIKEL 12. | BETALINGEN

 1. Behoudens voor zover ter zake reeds uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, is De Latex Spuiter gerechtigd gehele
  of gedeeltelijke vooruitbetaling van het door de Opdrachtgever aan De Latex Spuiter verschuldigde te vorderen. Doorgaans
  hanteert De Latex Spuiter een aanbetaling van 10% van de totaalprijs, opeisbaar bij totstandkoming van de Overeenkomst.
 2. De Latex Spuiter is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst voor zolang de Opdrachtgever in
  gebreke is met de voldoening van enige op hem rustende en reeds opeisbare betalingsverplichting jegens De Latex Spuiter.
 3. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de door De Latex Spuiter op de betreffende factuur vermelde
  termijn. In geval van betaling na oplevering geldt een betalingstermijn van acht dagen na factuurdatum.
 4. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, een
  wettelijke schuldsaneringsregeling op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen
  waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de
  Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het
  verzuim van de Opdrachtgever intreedt, is de Opdrachtgever, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand
  verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin,
  geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de Opdrachtgever een Consument is.
 6. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de
  Opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 13. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van De Latex Spuiter, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 9, is De Latex Spuiter na
  de oplevering niet langer aansprakelijk voor gebreken van het opgeleverde.
 2. 2. De Opdrachtgever draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door hem opgedragen Werkzaamheden,
  onjuistheden of onvolledigheden in de door Opdrachtgever verlangde werkwijzen en/of verstrekte gegevens, schade
  veroorzaakt door ongeschiktheid van de wanden en/of plafonds waaraan de Werkzaamheden worden verricht en waarvan
  De Latex Spuiter niet op de hoogte was, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever
  die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan De Latex Spuiter kan worden
  toegerekend.
 3. 3. De Latex Spuiter is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en
  schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. De Latex Spuiter is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene
  voorwaarden en met name het bepaalde in het volgende lid, jegens de Opdrachtgever slechts aansprakelijk te houden voor
  directe schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van De Latex Spuiter in de nakoming van
  zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die
  een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale
  oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt
  uitsluitend verstaan:

  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking
   heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van De Latex Spuiter aan de Overeenkomst te laten
   beantwoorden, voor zoveel deze aan De Latex Spuiter toegerekend kunnen worden;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze
   kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 4. De aansprakelijkheid van De Latex Spuiter is beperkt tot ten hoogste herstel van de Werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid
  van De Latex Spuiter betrekking heeft. Indien herstel niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van De Latex Spuiter beperkt tot ten hoogste
  de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van De
  Latex Spuiter betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van De Latex Spuiter nimmer meer belopen dan het bedrag
  dat in het desbetreffende geval, op grond van de door De Latex Spuiter afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering,
  daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van De Latex Spuiter dat krachtens die verzekering
  toepassing vindt.
 5. De Opdrachtgever vrijwaart De Latex Spuiter van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de
  Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) andere(n) dan aan De Latex Spuiter toerekenbaar is. Indien De
  Latex Spuiter uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden De Latex Spuiter zowel buiten
  als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden.
  Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is De Latex Spuiter, zonder
  ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van De Latex Spuiter en derden daardoor
  ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 6. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens De
  Latex Spuiter één jaar
 7. De aansprakelijkheidsbeperkende clausules in de algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van
  opzet of bewuste roekeloosheid van De Latex Spuiter.

ARTIKEL 14. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht
  van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil
  in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de
  bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van De Latex Spuiter aangewezen om van eventuele
  gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.
× Whatsapp ons!